Medling


CC_michael dornbierer_2

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Det kan också vara två medlare.

En betydelsefull tanke bakom medling som modell är att konfliktparterna själva är de som är experter på sin konflikt. Medlaren behöver inte veta så mycket om de speciella omständigheterna kring konflikten utan är expert på hur man kommunicerar för att lösa problem.

I jämförelse med rättsliga processer har medling fördelen av att även kunna behandla känslor, värderingar och andra subjektiva upplevelser som kan vara viktiga variabler för konfliktbehandlingen för att kunna nå fram till en överenskommelse.

Gösta Emtestam tar uppdrag som medlare i främst familjemål.